Sunday, August 3, 2008

HALATUJU PEMBANGUNAN NEGARA

TAJUK 1
SISTEM ANALISA DALAM SAINS POLITIK

1.1 KAEDAH ANALISA DALAM SAINS POLITIK

1.1.1 Definisi

Perkataan “politik” ini berasal daripada istilah Yunani “polis” yang bermakna “negara-bandar

Jean Bodin (1530-1596) dan Montesquieu (1689-1755), umpamanya, menghubungkan politik dengankerajaan dan undang-undang.

Robert A. Dahl dalam bukunya Modern Political Analysis pula telah mengemukakan satu definisi ringkas yang menyatakan bahawa politik melibatkan pengawasan, pengaruh, kuasa dan autoriti.

1.1.2 Maksud Sistem Politik

“Satu set interaksi di antara berbagai komponen(struktur) masyarakat, yang saling berhubung, di dalam satu keadaan sekeliling tertentu.” (Strum dan Schidman)

Easton dan Lasswell menggunakan istilah authoritative dalam definisi mereka, iaitu politik sebagai pengagihan “nilai” oleh “pihak yang authoritative”, yang boleh diertikan sebagai “pihak berkuasa yang sah”.

1. kuasa 5. kemahiran
2. ilmu 6. kasih sayang
3. kekayaan 7. keadilan/kebenaran/kebebasan
4. kesejahteraan/kesihatan 8. penghormatan

1.1.3 Kaedah Structural-functionalism dalam Sains
Politik

(i) pendekatan institusi-institusi formal kerajaan
(ii) pendekatan perhubungan-perhubungan yang melibatkan kuasa
(iii) pendekatan sistem politik dan pengagihan nilai dalam masyarakat, dan
(iv) pendekatan politik sebagai keputusan dan dasar awam.

1.2 KAJIAN BUDAYA POLITIK

D.Kavanagh dalam bukunya Political Culture (1972) menjelaskan, budaya politik merangkumi sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai sesuatu masyarakat yang berkaitan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

1.2.1 Asas dalam Budaya Politik

Faktor pertama ialah perkembangan sejarah.
Faktor kedua ialah aspek geografi.
Faktor ketiga ialah perbezaan etnik.
Faktor penentu budaya yang keempat ialah
faktor sosioekonomi.

1.2.2 Simbol dalam Budaya Politik

1.2.3 Perkembangan dalam Budaya Politik

1.3 PERKAITAN BUDAYA POLITIK DAN PENTADBIRAN

1.3.1 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan dan perkembangan sikap dan kepercayaan terhadap sistem politik
menggalakkan ketaatan kepada negara, pemupukan nilai-nilai tertentu dan boleh meningkatkan sokongan pada atau penyisihan dari sistem politik itu.

1.3.2 Agen Sosialisasi

1. keluarga
2. sekolah dan institusi pengajian yang lain
3. kumpulan sukarela, perhubungan kerja dan perhubungan tidak rasmi
4. media massa
5. kerajaan dan agensi-agensi kerajaan dan parti

1.3.3 Kaitan Budaya Politik dan Urusan Pentadbiran

Politik moden merangkumi beberapa unsur penting seperti “hak asasi manusia”, “kedaulatan rakyat”, “pengesahan dari rakyat” dan “kumpulan-kumpulan berkepentingan”, kita tidak dapat menyangkal bahawa institusi yang paling berkuasa dan berpengaruh dalam masyarakat moden ialah kerajaan


TAJUK 2
PERUBAHAN SET MINDA DALAM
ABAD BARU

2.1 PENGABADIAN TRADISI DAN BUDAYA
TRADISIONAL

Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke satu genarasi seterusnya yang melibatkan keseluruhan cara hidup masyarakat yang merangkumi pelbagai aspek seperti ilmu, perubahan berfikir, kepercayaan dan amalan budaya tradisipnal, moral, dan kemahiran-kemahiran lain yang biasa dipelajari oleh manusia sebagai seorang anggota di dalam masyrakatnya, (Tylor. 1981: Asas-asas antropologi diterjemahkan oleh Abdullah Taib,1985:DBP.KL)

2.1.1 Amalan Budaya Bekerjasama

Amalan budaya bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti adalah penting sama ada di peringkat rendah atau peringkat tinggi

2.1.2 Perubahan sikap

1. Pemikiran
2. Perasaan
3. Tingkah laku


2.2 KOMANWEL GLOBAL

Komanwel adalah lanjutan kepada Empayar British dan ia lahir daripada konferen Imperial pada akhir 1920an
Persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang ditubuhkan atau pernah dijajah oleh pihak British.

2.2.1 Sistem Pasaran Terbuka
(a) Kebaikan - sistem ekonomi pasaran terbuka Mementingkan kebajikan individu, menggalakkan persaingan, menggalakkan perkembangan teknologi dan reka cipta baru, menjimatkan kos, meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan ekonomi sesebuah negara.
(b) Kelemahan - Kegagalan dalam mengeluarkan barang awam.


TAJUK 3
PEMBENTUKAN HALA TUJU NEGARA

3.1 PERUBAHAN SISTEM NILAI

Nilai - adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah intitusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.

3.1.1 Pengukuhan Nilai

- Nilai sebenarnya bersifat dinamik dan nilai ini akan terus berubah mengikut peredaran zaman
- Pengukuhan nilai yang berlaku secara formal dan tidak formal.

3.1.2 Keadilan Sosial

- Keadilan sosial dapat difahamkan dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada manusia untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengukir prestasi dan potensi mereka

1. Setiap rakyat dapat menghayati kehidupan beragama.
2. Menaikkan taraf daya fikir dan kemahiran hidup supaya rakyat bebas dari buta huruf.
3. Memberi kebebasan dan jaminan perundangan kepada masyarakat.
4. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkecimpung dalam mana-mana kegiatan termasuk urusan ekonomi di dalam dan di luar negara.

3.2 SISTEM TADBIR URUS DAN KEHAKIMAN
3.2.1 Tadbir Urus (Governance), Cekap dan Demokratik

Sistem tadbir urus yang berjaya dikatakan mengamalkan beberapa kriteria.
(a) akauntabiliti
(b) ketelusan
(c) ketulenan
(d) integriti3.2.2 Sistem Kehakiman

Sistem kehakiman merangkumi aspek jenis mahkamah,
1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Tinggi
3. Mahkamah Rendah
(i) Mahkamah Penghulu
(ii) Mahkamah Majistret
(iii) Mahkamah Seksyen

3.2.3 Kedaulatan Undang-Undang

RUKUN NEGARA

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan bersatu untuk mencapai citi-cita dengan panduan prinsip-prinsip Rukun Negara
• kepercayaan kepada Tuhan
• kesetiaan kepada Raja dan Negara
• keluhuran perlembagaan
• kedaulatan undang-undang
• kesopanan dan kesusilaan

3.3 SISTEM EKONOMI

3.3.1 Penyertaan dalam Ekonomi

Ekonomi Malaysia dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu:-
(i) Ekonomi Sara Diri - dijalankan sebelum
kedatangan pihak British dan dijalankan sekadar untuk menampung keluarga sahaja seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, memungut hasil hutan dan sebagainya.
(ii) Ekonomi Komersil - dijalankan setelah kehadiran British pada abad ke-19 memerlukan penggunaan teknologi yang lebih maju seperti perdagangan dan perlombongan.

3.3.2 Pengagihan Pendapatan

Objektif Pengagihan Pendapatan adalah untuk:
(i) Memastikan penyertaan yang lebih seimbang dan saksama dalam kalangan berbagai-bagai kumpulan etnik.
(ii) Saiz kumpulan berpendapatan pertengahan akan ditingkatkan.
(iii) Meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup penduduk.
(iv) Memastikan corak guna tenaga mencerminkan komposisi etnik pendidik.
(v) Meningkatakan kualiti hidup rakyat Malaysia.
(vi) Meningkatkan keseimbangan wilayah melalui pembangunan pensat negara kurang maju.

Langkah mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan:
(i) Memajukan pendidikan
(ii) Membina infrastruktur di kawasan luar Bandar.
(iii) Penyediaan pekhidmatan kesihatan
(iv) Lebih banyak rumah kos rendah
(v) Pinjaman akan dijadikan lebihmampu dan mudah diperoleh.
(vi) Meningkatkan kualiti hidup warga tua dan
golongan orang kurang upaya
(vii) Menggalakkan penyertaan wanita dalam guna
tenaga
(viii) Kadar inflasi dibendung pada paras yang rendah
TAJUK 4
PERLEMBAGAAN NEGARA

4.1 PENGENALAN
Perlembagaan adalah sejenis undang-undang yang mengandungi peraturan-peraturan yang boleh dikuatkuasakan.

4.1.1 Maksud Perlembagaan
Untuk pemahaman, sila teliti maksud perlembagaan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berikut:

“Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan prinsip-prinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah” – A.S.Hornby dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

“Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat” – Geoffrey Marshall dan Graeme C.Moodie dalam Some Problems of the Constitution.

“Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka kerja peraturan perundangan yang menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu”. – C.H. Pitchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences.

“Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytiharkan, sama ada dalam undang-undang, adat kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian” – C.A. Leeds dalam bukunya,Politics.

“Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah, hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah” – C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution.

“Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk, satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsipprinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini” – R.N. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.

4.1.2 Perlembagaan Persekutuan
Perlembagaan Persekutuan ini telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jenning (British), Sir William Mckell (Australia), B.Malik (India) dan Hakim A.Hamid (Pakistan). Ia digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan
oleh parti politik dan pertubuhan Tanah Melayu.

Konsep Ketertinggian Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia.

4.2 KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM KERAJAAN MALAYSIA

Eksekutif • melaksana dan menguatkuasakan undang-undang (lawapplication function)
• dibahagikan kepada:
1. Kerajaan Pusat (Kabinet)
2. Kerajaan Negeri
3. Kerajaan Tempatan
Kehakiman • mentafsir dan menterjemahkan undang-undang (lawadjudicating function)
• dibahagikan kepada mahkamah awam dan mahkamah khas

Perundangan (Legislatif) • menggubal dan meminda undang-undang (law-making function)
• merujuk kepada parlimen di Malaysia

4.2.1 Institut Legislatif

Yang Di-Pertuan Agong
• bertitah dalam upacara pembukaan rasmi penggal Parlimen (Titah Ucapan Diraja);
• memangil mesyuarat Parlimen dan menanguhkan pengal Parlimen mengikut
Perlembagaan;
• membubarkan Parlimen mengikut budi bicara baginda; dan
• memperkenankan kelulusan:
(a) akta baru
(b) pindaan akta lama
(c) pindaan perlembagaan
(d) undang-undang kewangan

Dewan Rakyat
- Terdapat 192 kerusi dalam Dewan Rakyat yang mewakili 192 kawasan pilihan raya Parlimen Malaysia.
- Dewan Rakyat mempunyai kuasa pemutus dalam undang-undang kewangan .
- Korum Dewan Rakyat di mana bilangan ahli terkecil untuk membolehkan Dewan Rakyat bersidang secara rasmi adalah 26 orang (tidak termasuk Speaker dewan)

Dewan Negara
- Ahli Dewan Negara merupakan ahli yang dilantik dan dinamakan sebagai senator.

Fungsi Dewan Negara
• Membahas hal rakyat dan negara.
• Menangguh dan meluluskan undan-undang, pindaan akta atau Perlembagaan.
• Tidak mempunyai kuasa menolak rang undang-
undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.
• Hanya boleh menangguh undang-undang kewangan selama 30 hari (tiada kuasa pemutus).
• Boleh menangguh undang-undang kewangan
selama setahun.

Persidangan Parlimen
• Pilihan raya umum mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung dan 90
hari bagi Sabah dan Sarawak selepas tarikh pembubaran Parlimen.
• Yang di-Pertuan Agong mesti memanggil Parlimen untuk bersidang dalam tempoh
120 hari selepas tarikh pembubaran Parlimen (iaitu 60 hari dan 30 hari selepas
pilihan raya bagi Semenanjung serta Sabah dan Sarwak masing-masing).


Fungsi-fungsi Parlimen:
1. Sebagai forum untuk membahaskan semua hal kerajaan dan rakyat. Ideologi parti
politik tidak dibenarkan dibahaskan kerana tiada kesudahan; lagi pun rakyat yanvg
menentukan kesesuaian ideologi politik sesebuah
parti melalui pilihan raya.
2. Membahaskan titah ucapan diraja, belanjawan negara dan rang undang-undang.
3. Meluluskan/menolak rang undang-undang.
4. Meminda undang-undang yang sedia ada atau perlembagaan

4.2.2 Institut Eksekutif

- Institut eksekutif memainkan fungsi melaksanakan undang-undang (Law-application function
- Di Malaysia badan ini dikenali sebagai kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri
- Kuasa eksekutif negara adalah dalam tangan Yang di-Pertuan Agong

Tugas ahli eksekutif terbahagi kepada tiga.
1. Mentadbir negara
2. Perhubungan diplomatik..
3. Badan Pengampun.

KABINET
• merupakan badan pembuat dasar kerajaan Persekutuan
• melaksanakan kuasa kerajaan Pusat/Persekutuan
• menjalankan tugas atas nama Yang di-Pertuan Agong
• diketuai oleh Perdana Menteri dan 25 orang Menteri yang
lain
• Timbalan Menteri bukanlah ahli Kabinet
• Mesyuarat Kabinet biasanya diadakan setiap pagi Rabu di
Jabatan Perdana Menteri
• Tugas-tugas kabinet:
(a) Mentadbir Kerajaan Pusat mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam Senarai Persekutuan.
(b) Membuat dasar kerajaan.
(c) Memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat.
(d) Membentuk dasar koordinasi yang bertujuan membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif.
(e) Mengendalikan sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat.

Jabatan Perdana Menteri
• Fungsi-fungsi Jabatan Perdana Menteri adalah:
(a) Merancang, merumus dan menyelaraskan segala dasar negara.
(b) Menentukan pelaksanaan dasar negara oleh kementerian lain adalah cekap dan berkean.
(c) Menguruskan Majlis Perancangan Negara, majlis Pembangunan Negara dan Majlis Keselamatan Negara.

Kementerian
• Merupakan agensi pelaksana tertinggi kerajaan (eksekutif).
• Diketuai oleh seorang menteri dengan portfolionya.
• Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Ketua Setiausaha dan pegawai kerajaan yang lain.
• Fungsi-fungsi am sesebuah kementerian:
(a) Merancang dan menggubal dasar-dasar, mengawal serta menyelaraskan program-program yang tertakluk di bawah portfolio Menteri.
(b) Mengesan dan mengawal program-program yang dijalankan oleh agensiagensi pelaksana di bawah kawalannya.
Jabatan-jabatan
• Merupakan agensi kerajaan yang terletak di bawah kementerian.
• Merupakan agensi pelaksana dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
• Jabatan kerajaan tidak aktif dalam ekonomi tetapi lebih kepada penguatkuasaan undang-undang.
• Melaksanakan perkara-perkara am yang terletak di bawah kementerian.
• Ada yang mempunyai cawangan di setiap negeri.
• Nama jawatan yang digunakan ialah pengarah, pegawai penguatkuasa.

Perbadanan Awam
• Merupakan badan khas yang menjalankan kegiatan khusus seperti ekonomi.
• Terletak di bawah tiga badan kerajaan iaitu Kerajaan Negeri, Kerajaan Pusat dan Kementeriaan Pembangunan Usahawan.

• Fungsi-fungsi perbadanan awam adalah:
(a) Melibatkan kerajaan dalam bidang sosioekonomi yang tidak diceburi oleh sektor swasta.
(b) Melibatkan kerajaan dalam sektor yang tidak mampu diceburi oleh sektor swasta kerana modal yang tinggi atau pulangan yang untung yang marginal.
(c) Membolehkan kerajaan menyediakan perlkhidmtan-perkhidmatan awam.
(d) Menambah penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi.

4.2.3 Institut Kehakiman

Institut Kehakiman melaksana fungsi pengadilan undang-undang (law-adjudicating function)

Fungsi utama Badan Kehakiman adalah:
- Melindungi hak-hak asasi manusia daripada pencerobohan pihak eksekutif, pihak-pihak tertentu mahu pun orang perseorangan.
- Berkuasa mentafsirkan Perlembagaan dan undang-undang.
- Menyemak undang-undang Parlimen, Dewan Undangan Negara dan pertubuhan.
- Mengisytiharkan sesuatu undang-undang atau tindakan tertentu tidak sah jika diminta.
- Membatalkan undang-undang yang bercanggahan dengan Perlembagaan setakat mana yang bercangah..
- Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes sivil dan jenayah di Malaysia.
- Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes yang berlaku atas kapal atau kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia (sunguhpun kapal atau kapal terbang berada di ruang atau lautan antarabangsa).

4.3 KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN
KERAJAAN NEGERI
4.3.1 Kuasa Kerajaan Persekutuan

Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan adalah:
- Hal-ehwal luar negara (diplomatik)
- Pertahanan (TUDM, TLDM/TDDM)
- Keselamatan dalam negeri (polis)
- Pentadbiran
- Keadilan (mahkamah)
- Kewarganegaraan (pendaftaran kelahiran,
perkahwinan, perceraian, kematian, pengeluaran kad
pengenalan dan pasport)
- Pendidikan
- Akhbar dan penapisan
- Koperasi
- Perikanan (laut dalam)
- Kebajikan orang asli
- Kerja raya/tenaga/pos
- Perdagangan dan perusahaan (kawalan harga dan bekalan
serta inflasi)
- Sumber tenaga manusia
- Undang-undang sivil dan jenayah
- Perkapalan/pengangkutan

4.3.2 Bidang Kuasa Kerajaan Negeri

Bidang kuasa Kerajaan Negeri adalah:
• Hukum Syarak: hal-ehwal agama Islam
• Pentadbiran kerajaan negeri
• Hari kelepasan negeri
• Kerajaan tempatan, Dewan bandaraya, majlis Perbandaran atau Majlis daerah
• Mengeluarkan lesen hiburan dan sijil kesempurnaan bangunan
• Siasatan bagi maksud negeri
• Kerja-kerja negeri
• Tanah dan bekalan air
• Pertanian dan perhutanan
• Penyu dan menangkap ikan di sungai
• Tanah lombong/lesen kuari
• Harta karun

4.3.3 Penyelarasan dan Pembahagian Kuasa Antara Kerajan Persekutuan dan Negeri

Senarai Bersama antara Kerajaan persekutuan dan Kerajaan Negeri:

• kebajikan masyarakat
• biasiswa
• perlindungan binatang dan burung liar
• perancangan bandar dan desa
• ternakan binatang
• pemaritan dan pengairan
• kesihatan awam
• kebersihan dan mencegah penyakit

NOTA TEKNOLOGI MAKLUMAT

HBEF2303
Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

Topik 1: Pengenalan Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat

3 Asas yg menyokong teknologi maklumat ialah:
· Perkakasan komputer
· Perisian Komputer
· Komunikasi Data

Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
5 Zaman Perkembangan Teknologi
1. Sumbangan Awal Sebelum 1940
· Penggunaan mesin Abakus sebagai pengira 3000 BC

2. Generasi Pertama ( 1940-1958 )
· Tiub Vakum

3. Generasi Kedua ( 1959 – 1963 )
· Transistor

4. Generasi Ketiga ( 1964 – 1980 )
· Litar bersepadu atau cip

5. Generasi Keempat ( 1980 – Kini )
· Litar bersepadu berskala
· Intel memperkenalkan mikropemprosesan 286

Penggunaan Teknologi Maklumat dalam Kehidupan
1. Pendidikan
· Alat membantu pengurusan
· Alat Bantu mengajar
· Internet dalam pendidikan

2. Perindustrian
3. Perdagangan

Koridor Raya Multimedia (MSC)
· Merupakan tonggak dan strategi pembangunan bagi mencapai Wawasan 2020(29 Ogos 1995)

7 Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia
· Kerajaan Elektronik
· Sekolah Bestari
· Tele-Perubatan
· Pusat Penyelidikan R & D
· Pusat Pemasaran Tanpa Sempadan
· Jaringan Perkilangan seluruh dunia
· Kad Pintar pelbagai guna

Asas Sistem Komputer

Peranti Input
Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer
· Tetikus
· Papan kekunci
· Skrin sesentuh
· Pengimbas

Pemprosesan Utama ( Mikropemprosesan )
Merupakan otak kepada komputer.Terdiri daripada cip silikon yg mengandungi berjuta litar bersepadu
· CPU
· Storan sementara
· Ram
· Cakera keras

Peranti Output
Ialah memaparkan maklumat yg telah diproses.
· Monitor
· Pencetak
· Pembesar suara

Storan
Storan Primer
· Random Access Memory(RAM)
· Read Only Memory (ROM)

Storan Sekunder
· Merupakan storan yg digunakan untuk menyimpan data secara kekal.

Keselamatan
Peraturan dan Penyenggaraan Komputer
Peraturan penggunaan makmal :
· Pelajar tidak dibenar masuk tanpa pengawasan guru
· Tidak dibenarkan membawa makanan
· Tidak dibenarkan membawa keluar brg-brg makmal
· Tidak dibenarkan membawa beg masuk
· Tidak dibenarkan mengubah suai kedudukan/susunan komputer
· Pastikan makmal sentiasa bersih.
· Dsb(rujuk ms.22)

a. Penjagaan Perkakasan
Komputer merupakan barang sensitif dan mahal.
· Elak kom. terkena air
· Elakkan kom. diletakkan tempat yg berdebu dan suhu tinggi
· Elakkan kom. diletakkan berhampiran dgn alat elektrik /bermagnet
· Jarak kom. 7cm dr dinding utk membenarkan peredaran udara
· Jgn bersihkan skrin dgn larutan beralkohol
· Dsb(rujuk ms 22)

b. Tugasan Penyenggaraan
Tugasan Harian
· Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan lain
· Imbas cakera keras utk membetulkan ralat logik
· Pastikan sistem operasi berjalan dgn baik,mulakan semula(restart)sekiranya telah lama digunakan.
Tugasan Mingguan
· Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan lain
· Imbas cakera keras utk membetulkan ralat logik
· Pastikan sistem operasi berjalan dgn baik,mulakan semula(restart)sekiranya telah lama digunakan.
Tugasan Bulanan
· Imbas cakera keras
· Buang aplikasi yg tidak digunakan
· Simpan(backup) dan kemaskini fail-fail system
· Kemaskini program utility & perisian anti virus
· Bersihkan perkakasan(papan kekunci dsb)

Menjaga Keselamatan Data
Terdapat data-data yg cukup bernilai spt data tesis

a. Jenis Penyalahgunaan Data
· Mencuru Data
· Memanupulasi data
· Mengintip
b. Keselamatan Data
· Membentuk kata laluan
· Mengakses mengikut tingkat keperluan
· Prosedur
· Membina pangkalan data menggunakan perisian yg stabil dan selamat
c. Membuat Salinan Data
· Gunakan perisian & cara yg sesuai ketika operasi menyimpan dan menyalin
· Pemilihan peranti dalam operasi penyimpanan data amat penting
· Simpan secara berkala

VIRUS
Virus Komputer aturcara komputer yg ditulis utk merosakkan perisian dan perkakasan komputer

a. Punca serangan Virus
· E-mel
· Cakera padat,pen drive,dan storan sekunder mudah alih
· Perisian program atau bahan yg dimuat turun dari internet
· Selitan mesej
b. Tanda-tanda serangan virus
· Perjalan system kom. menjadi perlahan/merosot
· Kandungan dlm cakera keras berubah
· Tugasan sistem operasi dan program sukar dijalankan
· Merosakkan Fail Allocatiaon Table(FAT) dan sector but
· Terdapat hidden file
· Fail data atau program hilang
· Format/label fail yg disimpan berubah
c. Cara-cara mengelakkan serangan Virus
· Sentiasa mengemaskini,mengimbas & memantau laluan keluar masuk/keluar dari rangkaian
· Sentiasa mengemaskini,mengimbas dan memantau aplikasi yg berkaitan dgn internet
· Memasang/mengemaskini program anti virus
· Jgn membuka e-mel yg tidak diketahui sumbernya
· Sentiasa mengimbas cakera keras mengikut jadual
· Elakkan menggunakan cakera mudah alih org lain/kom.awam
· Buat bacaan mengenai info terkini tentang virus2. Terdapat pelbagai kegunaan teknologi
maklumat dalam kehidupan. Sila
nyatakan serta beri contoh pada setiap
pernyataan yang menyokong ayat di
atas.
a. Pendidikan
- Alat membantu pengurusan
- Alat bantu mengajar
- Internet dalam pendidikan
b. Perindustrian
Industri yang menjadi teknologi maklumat sebagai produk.Cth : Industri

- perisian,bioteknologi,perkakasan dan lain-lain lagi.
- Industri yang menggunakan aplikasi teknologi maklumat. Industri perbankan dan insuran.
c. Perdagangan
- digunakan oleh peniaga dalam bidang pengurusan , perakaunan dan simpan kira. Juga digunakan oleh peniaga dalam memberikan perkhidmatan pelanggan yang sempurna.

Topik 2 PEMPROSESAN PERKATAAN

Asas Pemprosesan Perkataan
Microsoft Word
· Pakej perisian pemprosesan perkataan yg lengkap dgn kemudahan dlm menghasilkan elemen-elemen teks yg berkualiti(penyuntingan,penetapan reka letak,percetakan dan penyelaras yg menyeluruh serta mudah digunakan

1. Reka Letak Halaman
Menu File
· Mengandungi semua arahan yg berkaitan dgn pengurusan fail/dokumen(membuka fail baru,membuka & menutup fail,menyimpan fail baru dan lama,memapar dan mencetak kandungan fail atau dokumen)
Menu Edit
· Proses pengubahsuaian fail(menyalin,menampal bhg teks,mencari perkataan tertentu dlm fail)


Menu View
· Berkaitan rupa bentuk paparan fail/dokumen di skrin
Menu Insert
· Proses penambahan elemen dlm satu fail/dokumen yg telah dibina(jenis ketebalan teks,jarak langkau dsb)
Menu Tools
· Proses penyemakan setiap teks yg ditaip(penyemakan ejaan,tatabahasa dsb)
Menu Table
· Membina dan mengubahsuai jadual
Menu Windows
· Paparan fail/dokumen di skrin
Menu Help
· Kemudahan bantuan
Butang Menu/Ikon
· Butang khas/ikon utk memudahkan kerja pemprosesan perkataan

2. Membina Dokumen Baru dlm Microsoft Word
3. Membuka Dokumen yg telah Tersedia
· Jidar
· Justifikasi
4…Mengedit Dokumen
· Memindahkan teks
· Menyalin teks
· Memadamkan teks
· Menyimpan dokumen

Penyokong Pembacaan
1. Mengubah Suai Spesifikasi Teks
· Muka taip,saiz & group font(kum. Huruf)
· Memilih teks utk menukar bentuk
· Menukar bentuk teks
· Saiz huruf
2. Header dan Footer,Gaya dan Kerangka
· Header dan Footer
- utk menjadikan fail kelihatan lebuh formal dan berformat serta kemas

1. Jenis Formatan Dan Grafik
Jadual
· Alat serba guna utk mempersembahkan data dgn format yg mudah dibaca
a. Memasukkan data
b. Memasukkan dan memadam baris dan lajur dlm jadual
c. menyelit dan memadam baris atau lajur

2. Memformat Perenggan,Inden
3. Membina dan mengimport Grafik
4. Mencetak Dokumen
5. Keluar dari Perisian Microsoft Word

Topik 3 : FITUR LANJUTAN MEMPROSES PERKATAAN

Cantuman Mel
· Merupakan suatu kelebihan dlm pemprosesan perkataan terutamanya dlm surat menyurat


Penerbitan Meja
· Membenarkan integrasi teks dan grafik dari pelbagai sumber dan menukarkannya kpd hampir semua jenis penerbitan utk dilihat semula,dicetak atau utk digunakan pada internetTopik 4 : PERSEMBAHAN ELEKTRONIK

Perisian persembahan elektronik membantu pembina perisian membuat persembahan dgn menggabungkan unsur animasi,grafik,audio,video dan teks bertujuan menarik perhatian pengguna dan menjadikan persembahan tidak membosankan

Persembahan Elektronik
· Media untuk menyampaikan maklumat

Kegunaan dan kelebihan persembahan elektronik
· menggabungkan unsur multimedia(grafik,animasi,audio,video dsb)
· menjimatkan masa
· mesra pengguna
· Interaktif


Reka Letak
· Ilmu atau kemahiran yg digunakan utk meletakkan dan menyusun media pd paparan bg membentuk persembahan yg menarik

Prinsip Reka Letak CASPER
· Panduan menyusun media spt teks,grafik,animasi dan video pd sesuatu persembahan yg dpt merangsang perhatian dan minat penonton

C – Contrast(Perbezaan yg ketara)
· Perbezaan antara dua objek,pembangun perisian perlulah memilih warna yg kontra

A – Alignment(Susunan lurus)
· Setiap item yg hendak diletakkan dlm muka perisian perlulah seimbang dgn muka perisian spy kelihatan menarik

S – Simplicity(Mudah)
· Grafik dan animasi perlulah ringkas dan dpt merangsangkan pengguna memahami maksud yg disampaikan

P – Proximity(Berhampiran)
· Item yg digunakan dlm muka perisian perlulah dikumpulkan pd satu kawasan, supaya nampak keseimbangan yg wujud antara item

E – Emphasis(Penakanan)
· Memberi penekanan kepada perkara yg dirasakan penting

R – Repetition(Pengulangan)
· Terdapat satu piawai antara muka perisian supaya pengguna akan dpt mentafsir dan memahami dgn mudah arahan yg diberikan oleh perisian. Pengulangan akan membantu pemahaman pengguna

5 unsur persembahan elektronik
· Kandungan elemen seni
· Keperluan persembahan
· Golongan Sasaran
· Lokasi Persembahan
· Mesej perlu tepat


Papan Cerita
· Adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yg digunakan dlm aplikasi perisian multimedia

Kelebihan Papan Cerita
· Membolehkan pembangun perisian mencambahkan minda dan idea
· Merancang reka bentuk muka perisian di peringkat awal
· Menzahirkan idea sebelum dipindahkan di atas paparan komputer
· Merancang dan mengaplikasikan teori pembelajaran dan strategi pembelajaran dgn mudah
· Segala perubahan dpt dilakukan dgn mudah
· Menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian
· Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yg penting
· Mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian

Elemen yg diambil kira ketika membina papan cerita
· Warna latar belakang
· Jenis font
· Saiz huruf
· Warna huruf
· Format gambar
· Format video
· Format audio
· Format animasi

Integrasi dalam pengajaran dan pembelajaran
a. Alat Bantu Belajar
· Persembahan
· Tunjuk ajar

b. Alat Bantu Belajar
· Tuturiol-penerangan,demonstrasi/latihan
· Penerokaan-mencari & mengakses maklumat
· Aplikasi- alat aplikasi(alat membantu murid
melaksanakan tugas dlm
pembelajaran)Kelebihan Persembahan Elektronik
Motivasi
· Dpt memotivasikan murid dlm pembelajaran.bermotivasi utk belajar dgn menggunakan medium yg baru
Menarik
· Mengaplikasikan kesemua unsur multimedia dpt menarikperhatian pengguna
Mesra Pengguna
· Ikon yg digunakan dlm pembinaan persembahan elektronik mudah difahami.Arahan tidak mengelirukan
Interaktif
· Dpt membenarkan keadaan pembelajaran yg aktif

Kelemahan Persembahan Elektronik
· Alatan yang mahal
· Alatan yg sensitif
· Masa pembinaan

Topik 5 : HAMPARAN ELEKTRONIK

Hamparan elektronik merupakan satu ledger perakaunan/helaian kerja saintifik yg disusun mengikut baris dan lajur yg dicipta,diedit,diolah dan dipaparkan oleh komputer

Aplikasi hamparan elektronik membolehkan pengguna :
· Menyimpan rekod
· Memadam rekod
· Mengedit rekod
· Menyusun dan mengisih rekod
· Membuat pengiraan matematik,statistik,kewangan&kejuruteraan berdasarkan formula dan funtion
· Memaparkan maklumat dlm bentuk jadual dan carta

Perisian Microsoft Excel membenarkan pengguna:
· Menyimpan data dan mengolahnya
· Melakukan format pd worksheet
· Menghasilkan carta berdasarkan data
· Melaksanakan pengiraan matematik,statistic,kejuruteraan dan kewangan


Jenis data Input dan fungsi operasi matematik
Operasi matematik yg biasa digunakan :

+ tambah , - tolak , * darab , / bahagi

Fungsi matematik/tujuan
SUM - carikan jumlah
AVERAGE - Carikan nilai purata bagi range
COUNTIF - Kirakan kekerapan suatu nilai dlm satu
range
IF - memberi respon jwp yg pelbagai bg input yg
Berbeza

Fitur-fitur asas hamparan elektronik
· Menyusun dan mengisih data
· Menapis data
· Pembinaan jadual
· Pembinaan carta

Integrasi Hamparan Elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran
· Membina jadual
· Membina carta
· Membina ujian

Topik 6 : PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penyenggaraan Perisian
ScanDisk
· Mengesan dan memperbaiki masalah fizikal dan logical yg terdpt pd cakera keras dan cakera liut
· Mencari dan membuang fail-fail yg tidak dikehendaki
· Membetulkan kedudukan fail-fail pd sektornya
Disk Defragmentar
· Membolehkan data dicapai dgn lebih cepat
· Program beroperasi dgn lebih pantas

Instalasi Perisian
· Instalasi Auto
· Instalasi Manual

Rangkaian Komputer
· Adalah koleksi sejumlah komputer yg boleh berkomunikasi antara satu sama lain melaui media yg dikongsi

Kegunaan Rangkaian Komputer
· Untuk berkongsi sumber atau perkakasan
· Untuk berkongsi perisian
· Untuk meningkatkan produktiviti
· Kos efektif
· Cepat dan segar

Komponen Rangkaian Komputer
· Merangkumi semua komputer,periferal,kad antaramuka dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian.
Terdapat tujuh komponen yg diperlukan sbg perkakasan rangkaian :
· Fail pelayan ( server )
· Stesen kerja
· Kad antara muka rangkaian (NIC)
· Concentrators / Hab
· Pengulang ( Repeater )
· Jambatan ( Bridges )
· Router – berfungsi sbg penterjemah informasi dari satu rangkaian ke satu rangkaian yg lain

Topologi Rangkaian
· Merujuk kpd bagaimana komputer-komputer tersebut disambungkan secara pemetaan

Jenis-jenis Topologi
· Topologi Bas atau Linear Bas
· Topologi Bintang (Star)/Labah-labah(Spider)
· Topologi Gelang Token(Token Ring)
· Topologi Pepohon(Tree)
· Aturan 5-4-3
· Topologi Hierarki

Protokol Rangkaian
· Adalah satu piawaian yg membolehkan komputer dan peralatan teknologi maklumat berkomunikasi antara satu dgn yg lain. Ia digunakan utk mengawal komunikasi dlm rangkaian

Virus Komputer
· Tidak timbul secara ajaib tetapi ia ditulis direka oleh seorg dgn maksud tertentu. Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pd sistem komputer

BOMB
· Merupakan program komputer yg tidak merebak tetapi menghasilkan ’letupan’. Ia tidak dpt diramalkan bila BOMB akan meletup
CACING
· Program dengki yg boleh menjangkiti dan merebak dlm memori atau dlm cakera sehingga tidak ada memori penuh/tidak ada ruang kosong dlm cakera. Ia tidak boleh meletup.

Topik 7 : INTERNET

Inter dan Networking
· Merupakan satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia

Protokol Komunikasi
· Internet merupakan satu sistem komunikasi yg menggunakan sambungan fizikal(biasanya talian telefon) untuk menyambungkan komputer ke jaringan komputer

Protokol
· Satu set panduan/bahasa yg digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dlm suatu rangkaian
a. Jenis Laluan
i. IP ( Internet Protokol ) Connection
ii. Dial Up Connection

b. Di Malaysia
i. JARING
ii. TMNet

c. Alamat Internet ( IP Address )
cth :
www.microsoft.com

server web organisasi jenis organisasi

Perisisan Web Browser
· Internet Explorer
· Netscape
· Safari
· Mozilla

Bahasa Internet
· Bahasa HTML (hypertext markup language)
· Bahasa JAVA

Kegunaan Internet
· Maklumat yg boleh diperolehi lebih cepat dan murah dgn aplikasi
· Mengurangkan perbelanjaan kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran
· Sebagai media iklan/promosi
· Komunikasi Interaktif(cth: multimedia, E-mail) dsb)
· Sbg alat Research and Development( cth antara Universiti
· Pertukaran Data ( spt dlm bidang perubatan )

Perkhidmatan Asas Internet
· Laman web – utk mendaptkan maklumat
· Mel-Elektronik ( E-mail) – aktiviti pertukaran mesej dlm bentuk elektronik
· Group Web – Sekump pengguna berlumpul,berbincang,berborak dan bertukar-tukar maklumat di dlm kump.

Penggunaan Internet dalam Pendidikan
1. Menyampaikan Maklumat
· Projek
· Rancangan Pelajaran
· Bahan maklumat yg menarik dan terkini
· Bhn bacaan & kemahiran berbahasa
· Perkongsian bahan maklumat
2. Pencarian Maklumat
3. Pengajaran dan Pembelajaran
· Kategori pembelajaran tutorial
· Kategori pembelajaran penjelajahan
· Kategori pembelajaran aplikasi
· Kategori pembelajaran komunikasi

Topik 8 : PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)

PPBK ialah pengajaran atau kursus, yg disampaikan menggunakan pakej perisian pendidikan yg dibina oleh pembangun perisian dgn menggunakan komputer.

Video/ Audio/ Animasi/ Teks/ Grafik

Aplikasi Komputer

Digunakan secara berfikrah,terancang dan bersesuaian dgn aktiviti peng & pemb

Maklumat bermutu dan berkesan

Empat Fasa Penting dlm mempastikan keberkesanan PPBK
· Menyampaikan maklumat
· Mesra pengguna
· Latihan oleh pelajar
· Mengukur pencapaian pelajar
Kandungan PPBK
a. Komponen Asas
· Set Induksi
· Perkembangan
· Penilaian
b. Komponen Tambahan
· Ulangkaji
· Pengayaan
· Pemulihan
· Pengukuhan
c. Komponen Maklumat
· Maklumat mencukupi & menepati sukatan pelajaran dan berkaitan dgn tajuk
· Menggunakan bahasa penyampaian yg sesuai & mudah difahami oleh pengguna
· Tidak banyak melakukan kesilapan ejaan,tatabahasa dan nahu

Kebaikan PPBK(Pusat Perkembangan Kurikulum)
· Berkeupayaan meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran
· Meningkatkan motivasi murid dlm pembelajaran
· Mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar
· Membolehkan murid melaksanakan eksperimen yg terlalu sukar,mahal,mustahil dan bahaya
· Membentuk pemb koperatif serta memberi peluang kpd murid belajar secara berkesan dgn bimbingan yg minimum serta masa berinteraksi dpt dijimatkan


Jenis-jenis PPBK
· Tutorial
· Latih tubi
· Permainan
· Simulasi
· Tunjuk Cara
· Ujian

Topik 9 : Penilaian Perisian Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

Penilaian – satu prinsip utk mengukur pencapaian secara sistematik. Penilaian terhadap perisian perlulah sentiasa dilakukan kerana keberkesanan sesuatu perisian diketahui setelah penilaian dibuat.

Dua jenis bentuk penilaian
· Penilaian Pembangunan Perisian

Kegagalan guru bestari menggunakan perisian PPBK sbg alat bahan bantu mengajar dan belajar secara optimum adalah disebabkan kelemahan teknik menggunakan perisian dan kegagalan menilaian perisian

Utk membentuk proses p&p menggunakan perisian secara terancang dan berfikrah guru mestilah dilatih teknik mengguna dan memilih perisian penilaian dan pemilihan alat bantu mengajar dan belajar perlu dilakukan secara terperinci dan terancang bg menjamin perisian yg dipilih dpt digunakan dan mencapai obj.

· Pemilihan Perisian
Proses membuat pertimbangan bg memastikan perisian yg hendak digunakan bersesuaian dgn kurikulum serta mencapai obj. P&p

Kesilapan Guru dalam memilih perisian boleh menyebabkan :
· Pembaziran masa dan tenaga
· Menghalang pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi dgn lebih produktif
· Menjurus ke arah penyalahgunaan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi
· Mengelirukan pelajar

Kaedah Penggunaan Perisian
Proses Pengajaran menggunakan perisian :-
· Persembahan
-menggunakan perisian sbg media utk menyampaikan maklumat
· Tunjuk cara
-guru menggunakan alat utk membuat demenstrasi.Kaedah ini digunakan bg menerangkan cara,tingkah laku,tugas,tindak balas atau eksperimen yg hendak dijalankan

Proses Pembelajaran yg menggunakan perisian :-
· Teknik Toturial
· Penerokaan
· Aplikasi
· Komunikasi

Kriteria Pemilihan Perisian ( 7 Kriteria )
· Sumber & Literasi
· Tentukan strategi P&P menggunakan perisian
· Mesra Pengguna
· Kandungan
· Media
· Proses P&P perisian
· Kesesuaian Prasarana

Proses Penilaian Pembangunan Perisian
Penilaian Formatif
· Penilaian yg dilaksanakan di sepanjang proses pembangunan perisian multimedia

Penilaian Sumatif
· Penilaian yg dilakukan di akhir proses membangunkan perisian

Topik 10 : INTEGRASI TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Peranan Guru Dalam Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
a. Motivasi
· Dapat menarik perhatian murid
· Melibatkan murid melalui kerja-kerja penghasilan
· Meningkatkan anggapan bahawa murid sendiri yang mengawal pembelajaran

b. Menyokong pendekatan baru dalam pengajaran
dan pembelajaran
· Pembelajaran Koperatif
· Memudahkan penyelesaian masalah
· Intellectual partnership

c. Meningkatkan produktiviti guru
d. Keupayaan pengurusan pembelajaran murid
· Menghubungkan murid kpd sumber pembelajaran melalui penggunaan rangkaian dan laman web internet
· Membina bahan media bagi membolehkan murid mendapat gambaran permasalahan yg perlu diselesaikan serta menunjuk cara penyelesaian masalah
· Menjejak perkembangan pembelajaran murid melalui sistem pengurusan pembelajaran dlm talian
e. Merupakan kemahiran yg diperlukan utk era
maklumat
· Literasi tentang teknologi
· Literasi maklumat
· Literasi Visual

Kesan Penggunaan TMK
· Boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dlm pelbagai bentuk
· Lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial
· Boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkara-perkara yg kompleks
· Mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri
· Mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dgn org lain
· Boleh bekerja secara kolaboratif
· Lebih bersedia utk menghadapi masa depan

Perancangan pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi
· Keupayaan Guru
· Keupayaan Murid
· Prasarana persekitaran
· Sokongan dari pihak pentadbiran dan masyarakat setempat

Kategori Mod Pengajaran dan pembelajaran
a. Mod Tutorial
· Pendedahan kandungan
· Tunjukcara sesuatu fenomena dgn kawalan sistem
· Latihan atau latih tubi yg disampai dan dikawal oleh sistem
Kebaikan
· Dpt mengindividukan pembelajaran
· Murid boleh belajar dgn seliaan guru yg minimum
· Murid boleh belajar mengikut kemampuan sendiri
· Meningkatkan motivasi murid utk belajar
Kelemahan
· Boleh mengakibatkan peningkatan tempoh masa yg diperlukan murid utk mempelajari sesuatu kandungan pelajaran
· Boleh mengakibatkan pembaziran masa dan tenaga

b. Mod Penerokaan
· Mencari dan mengakses maklumat secara penerokaan drpd bahan sumber spt CDROM,portal maklumat dan internet
· Mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara tunjuk cara di bawah kawalan murid sendiri
· Mengalami,mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi di bawah kawalan system

Kebaikan
· Memupuk pemikiran kritis
· Memberi peluang murid menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran mereka
· Mendorong penglibatan murid yg lebih mendalam terhadap kandungan pelajaran
· Membuka peluang kpd guru menerapkan strategi-strategi pem yg berasaskan teori pembelajaran constructivism

Kelemahan
· Kemungkinan berlaku situasi di mana murid akan tersasar dr matlamat utama penerokaan
· Pendedahan kpd terlalu banyak pilihan mungkin menyebabkan murid tidak dpt memfokus kpd obj pem
c. Mod Aplikasi
· Digunakan sebagai medium utk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan menyalurkan maklumat kpd orang lain.
Kebaikan
· Murid dpt memberikan tumpuan kpd aktiviti pem sebenar kerana kerja-kerja pemprosesan data telah dipermudahkan
· Meningkatkan kemahiran menggunakan pelbagai aplikasi komputer
Kelemahan
· Memastikan murid mempunyai kemahiran menggunakan sesuatu aplikasi
· Masalah teknikal semasa menggunakan aplikasi

d. Mod Komunikasi
· Digunakan sbg medium perhubungan oleh guru dan murid di lokasi yg berbeza menghantar dan menerima maklumat antara mereka.
· Perkongsian maklumat boleh berlaku melalui bentuk teks,grafik,audiuo,video atau pelbagai kombinasi

Kebaikan
· Memupuk interaksi anatara murid melalui aktiviti pem koperatif dan kaloboratif
· Memupuk budaya bekerjasama murid dgn org luar dlm proses pem
· Boleh melibatkan kepakaran org luar dlm proses pem.
· Capaian kpd maklumat yg terkini

Kelemahan
· Kemungkinan berlaku situasi di mana murid akan tersasar dr matlamat utama komunikasi iaitu utk mempelajari kandungan pelajaran
· Pendedahan kpd budaya luar yg mungkin mempunyai kesan buruk kpd sistem nilai pd murid
· Kos yg tinggi utk terus berkomunikasi

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavioris (Skinner)
Teori ini mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini termasuk perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah.

Teori ini berasaskan teori pelaziman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. Contohnya cikgu Zainal menyebut nama serta memberi pujian kepada murid yang memberi jawapan yang betul.

Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa, misalnya penggunaan kata bagus, anggukan dan sebagainya. Proses ulangan pula memainkan peranan yang penting dalam pengajaran bahasa.
Teori Mentalis (Chomsky)
Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak. Kanak-kanak dikatakan berupaya membuat rumusan, sebab itulah cikgu Zainal mengajar murid-muridnya tentang peraturan pembinaan ayat.

Perkembangan bahasa kanak-kanak pula adalah mengikut tahap umur mereka. Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur. Murid cikgu Zainal dapat membina ayat selepas merumuskan apa yang disampaikan oleh cikgu Zainal.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa, tulisan dan bacaan diutamakan. Kemahiran menulis lebih penting daripada kemahiran lisan. Pembelajaran bahasa kanak-kanak pula diukur melalui kecekapan dan pencapaian mereka. Penyampaian makna juga lebih diutamakan daripada struktur bahasa. Selain itu, tatabahasa diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif.

Teori Interaksionalis (Halliday)
Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. Sebagai contoh cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Melalui interaksi, terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa.

Teori Huraian Bahasa

Sesetengah orang menganggap teori sebagai perkara yang membosankan. Hal yang sedemikian ini berlaku kerana kita terpengaruh dengan tanggapan bahawa teori susah untuk difahami dan dikuasai.

Teori Tradisional (Panini)

Kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan.
· Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit.
Bahasa boleh berkembang.
Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk
Tatabahasa bersifat sejagat, berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin.
Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam.
Kajian bahasa bersifat deduktif- mementingkan hukum-hukum sesuatu bahasa.
Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama, kata sifat, dan kata kerja.
Teori Struktural (Bloomfield)
· Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfem dan ayat.
· Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan, bersistem,arbitrari, dan untuk perhubungan.
· Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat.

Teori Tranformasi Generatif (Chomsky)
· Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan.
· Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.
· Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan.
· Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental.
· Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi.
· Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.

Teori Fungsional (Halliday)
· Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi.
· Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi.
· Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual.Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa

PENGENALAN LINGUISTIK

Linguistik didefinisikan sebagai kajian terhadap bahasa yang bersifat saintifik.

Kenapakah linguistik dikatakan sebagai kajian bersifat saintifik?

Kajian ini dikatakan saintifik kerana cara-cara yang digunakan bersifat empirikal, dan kajian yang dilakukan itu ialah kajian yang berdasarkan apa yang dilihat, dirasa dan didengar, yang mengetepikan unsur-unsur sentimen dan prasangka. Hal ini bermakna pengkaji mesti akur pada:
· penggunaan eksperimen yang terkawal,
· pegangan unsur-unsur keobjektifan,
· penyebaran hasil kepada umum supaya dapat
disahkan kebenarannya oleh orang lain.

Pemerolehan Bahasa

PENGENALAN

Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. Sama ada baasa pertama atau pun bahasa kedua, pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yanbg sistematik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang bewlum pernah belajar bahasa apa pun mulai belajar bagi kali pertama. Jikalau kanak-kanak itu menguasai satu bahasa, kanakan itu disebut ekabahasawan. Sedangkan, jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya kanak kanakkanak itu disebut dwibbahasawan. Jikalau yang diperolehnnya lebih daripada dua bahasa serentak maka kanak-kanak itu disebut gandabahasawan.


Antara cabang linguistik itu adalah seperti yang berikut:
· Linguistik umum,
· Linguistik deskriptif,
· Linguistik perbandingan,
· Linguistik sejarah,
· Linguistik terapan.

Walaupun banyak cabang linguistik, pembelajaran kita hanya mengkhusus cabang linguistik deskriptif, iaitu cabang linguistik yang mengkaji bahasa mengikut cara saintifik. Tugas utama pengkaji ialah menghuraikan segala aspek bahasa dengan menggunakan dasar-dasar tertentu. Kajian dilakukan pada suatu jangka masa yang tertentu, berdasarkan bahan-bahan yang terdapat pada masa itu. Dalam linguistik deskriptif terdapat analisis yang meliputi bidang fonetik, fonemik dan tatabahasa. Sebagai contoh, kajian yang dibuat terhadap penggunaan bahasa Melayu di kalangan penuntut Fakulti Pergigian Universiti Malaya hendaklah dilakukan pada tahun kajian yang ditetapkan oleh pengkaji. Di samping itu, skop kajian juga perlu ditetapkan.

Bahan utama kajian ini ialah bahasa lisan atau pertuturan daripada penutur jati. Namun, ada juga kajian dibuat terhadap bahasa tulisan.

Linguistik deskriptif mengkaji bidang-bidang yang berikut iaitu:

Ø fonologi (bunyi) ;
Ø morfologi (pembentukan perkataan); dan
Ø sintaksis